Medlemskap - villkor för mentorskapsprogrammet

1.1 Ni är införstådd med att mentorskapsprogrammet är avsett för studenter vid ett svenskt lärosäte vid något av juristprogrammen. 
1.2 Ni är införstådd med att Legal Network beslutar om vilka som blir antagna till mentorskapsprogrammet och att denna process inte går att överklaga.
1.3 Mentorskapsprogrammet är gratis för alla deltagare som blir antagna, däremot har Legal Network rätt att ta ut extra avgifter till enskilda evenemang, utbildningar och liknande aktiviteter för medverkande.
1.4 Ni är införstådd med att varken mentorskapsprogrammet, övriga tjänster och evenemang som vi står bakom inte garanterar praktiktjänstgöring, en anställning eller dylikt. 
1.5 Mentorerna inte är inte skyldiga att lämna ett rekommendationsbrev, eller annan form av rekommendation, till er om han eller hon inte vill det.
1.6 Att inte delta vid samtliga mentorskap-tillfällen kan medföra att ett rekommendationsbrev inte kommer att utfärdas till er.
1.7 Ni är införstådd med att mentorskapsprogrammet kräver närvaro vid samtliga mentorskaps-tillfällen, samt att vi vid varje tillfälle uppmanar till aktivt deltagande. 
1.8 Ni är införstådd med att ni har det yttersta ansvaret för att upprätthålla kontakten med er tilldelade mentor.
1.9 Det är Legal Network som beslutar vem som blir studentens mentor. 
1.10 Vid klagomål eller allvarligare incidenter i kontakt med en mentor ska detta meddelas direkt till Legal Network, förslagsvis genom att kontakta oss på info@legalnetworkofsweden.com. Legal Network ska vid behov, i samråd med aktuell partner eller företrädare för denne, besluta om vidare åtgärder i det enskilda fallet.
1.11 Vid ansökan till mentorskapsprogrammet eller andra evengemang kan Legal Network komma att behandla era personuppgifter enligt gällande lagstiftning.